Blåskjellvarsel

Prøver for testing av vann og skjell tas ved Havbruksstasjonens sjølokalitet på Skulgambukt.

Article image

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell og gir kostholdsråd.

Havbruksstasjonen i Troms tar prøver fra vann og skjell ved lokaliteten Skulgambukt ved Ringvassøy. Prøvene gir grunnlag for kostholdsrådene i Tromsø.

Bildet viser hele landets lokaliteter og det aktuelle blåskjellvarselet for uke 31 i 2013 (grafikk laget av Nordlys).

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene analyseres kjemisk ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift.

Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp.

Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Siste blåskjellvarsel i 2013 kommer 29. november. Se mer informasjon: http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/

Mattilsynet startet det nasjonale tilsynsprogrammet for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg.

Det er kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur