Blåskjellvarsel

Prøver for testing av vann og skjell tas ved Havbruksstasjonens sjølokalitet på Skulgambukt.

Article image

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell og gir kostholdsråd.

Havbruksstasjonen i Troms tar prøver fra vann og skjell ved lokaliteten Skulgambukt ved Ringvassøy. Prøvene gir grunnlag for kostholdsrådene i Tromsø.

Bildet viser hele landets lokaliteter og det aktuelle blåskjellvarselet for uke 31 i 2013 (grafikk laget av Nordlys).

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene analyseres kjemisk ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift.

Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp.

Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Siste blåskjellvarsel i 2013 kommer 29. november. Se mer informasjon: http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/

Mattilsynet startet det nasjonale tilsynsprogrammet for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg.

Det er kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...